ÅRSMÖTEN

../grafik/arsmote.jpg

Senaste årsmötet

Svenska Humanistiska Förbundets årsmöte 2017 hölls den 4 mars i Börssalen, Svenska Akademien, Stockholm. Högtidstalet hölls av forskaren, författaren och Augustprisvinnaren Nina Burton som talade om Erasmus och humanismens bildningsarv med utgångspunkt från hennes bok Gutenbergsgalaxens nova. En essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets mediarevolution. Förbundets pris till yngre person om utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda utdelades till översättaren Elin Svahn.

Nästa årsmöte i riksförbundet äger rum lördagen den 3 mars 2018 i Uppsala.

Årsmötesprotokoll

Här finns senaste justerade årsmötesprotokoll 2017 .

SVENSKA HUMANISTISKA FÖRBUNDET ÅRSBERÄTTELSE för 2016

Styrelsen för Svenska Humanistiska Förbundet, SHF, avger följande berättelse över verksamheten under 2016.

Årshögtiden

Förbundet höll den 5 mars 2016 sitt årsmöte i Börssalen, Svenska Akademien, Börshuset, Stockholm. Före högtidssammankomsten berättade kanslichefen Odd Zschiedrich om Akademiens verksamhet, Högtidstalet, Den viktiga litteraturen är alltid farlig - om varför vi måste värna ordens innebörd mot våldet, hölls av författaren Ola Larsmo. Edsbackakvartetten stod för musikunderhållningen. Sammankomsten avslutades med en buffémåltid.

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre svensk humanist

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre svensk humanist utdelades för sjuttonde gången. Priset, som tilldelas en yngre person som har utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistisk anda, gick till översättaren och förläggaren Lena Hammargren. Med sitt förlag Novellix har hon funnit nya vägar att till stora grupper sprida klassisk och nyskriven skönlitteratur av hög kvalitet. Lena Hammargren (f 1982) är översättare från tyska, men framför allt initiativtagare till och förlagschef för det lilla förlaget Novellix som har skapat ett nytt utrymme åt novellen i det svenska litteraturlandskapet. Förlaget startade 2011 och ger sedan dess ut fyra noveller fyra gånger om året, som tryckt bok, e-bok och ljudbok; novellerna finns också tillgängliga på Spotify. Utgivningen kombinerar nyskrivna svenska noveller av god litterär kvalitet med klassiker från olika språkområden. Det lilla formatet och den goda tillgängligheten har gjort Novellixnovellerna till en stor framgång. I tider av förlagskris och förändrade läsvanor har Lena Hammargren har med stor uppfinningsrikedom anpassat sig till litteraturens nya villkor för att ge bred spridning åt god och angelägen skönlitteratur. Det är en insats i humanistisk anda i det nya mediesamhället.

I prisjuryn ingår Olle Josephson, Stockholm (sammankallande), Anders Cullhed, Stockholm, Johan Hjertén, Skara,

Gunilla Kindstrand, Hudiksvall och Stina Otterberg, Göteborg.

Årsboken 2015

Under hösten 2016 utkom som årsbok nummer 135 i SHF:s skriftserie Humanismens födelse författad av Anders Bergman och utgiven på förlaget Dialogos. Utgivningen har möjliggjorts genom bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Sven och Dagmar Saléns Stiftelse och Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

Årsboksarbetet

Årsbokskommittén med styrelsens representanter Gullög Nordquist och Lena Milton (sammankallande) samt Lillemor Harne, Lars Lönnroth, Åke Frändberg och Lars-Olof Skoglund har fortlöpande arbetat med att förbereda kommande årsboksutgivningar efter givna direktiv.

De Svenska Historiedagarna

Förbundet deltog som medarrangör i De Svenska Historiedagarna i Karlskrona den 30 september - 2 oktober 2016, varvid Anders Bergman höll föredrag om Humanismens födelse. Rubriken för dagarna var Karlskrona. Kunglig kuststad. Marin maktbas. Från förbundet deltog Lena Milton samt Iris Lönnroth och Christer Flodin;de senare ansvarade för bokbordet.

Bokmässan

Förbundet medverkade vid Bok- & Biblioteksmässan den 22 – 25 september 2016 i Göteborg. Förutom en god bokförsäljning tilldrog sig monterarrangemanget stort intresse. Där bland annat Anders Bergman presenterade den av honom författade årsboken.

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av fil. dr Katarina Ek Nilssson (ordförande), professor Olle Josephson (vice ordförande), f.d. fakultetssekreterare Christer Flodin (sekreterare), fil. kand. Samuel Herthelius (skattmästare), fondkommissionären Jan Herrlin, adjunkt Iris Lönnroth, redaktör Lena Milton, professor emerita Gullög Nordquist och arkitekt Claes Waxberg.

Revisorer har varit Göran Bäärnhielm och Henrik Klackenberg med Lars-Olof Skoglund och Sven-Olof Hagenberg-Svensson som ersättare.

Valberedningen har bestått av Margareta Attius Sohlman (sammankallande), Jan Johansson, och Ewa Wiklander.

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt den 5 mars, 15 april, 27 maj, 16 september och 18 november 2016 samt den 20 januari 2017. Styrelsen har under året särskilt uppmärksammat marknadsföring och rekrytering. Ordföranden, vice ordföranden, skattmästaren och sekreteraren har utgjort ett arbetsutskott som handlagt löpande ärenden.

Kjell Fredriksson och Anders Björnsson är förbundets hedersledamöter.

Lokalförbunden

Ledamöter i riksstyrelsen har med föredrag medverkat i några av lokalförbundens sammankomster:

Lena Milton har den 4 februari 2016 hållit föredrag i Kalmar över ämnet 'Vem är det' - personer, historia, personhistoria och i Gävle den 25 oktober 2016 över ämnet Folkhemmets barnmorskor - en yrkeskår växer sig stark.

Olle Josephson har föreläst över ämnet Nationalspråksidén mellan rasism och demokrati i Östersund den 3 mars, i Luleå den 9 mars och i Vänersborg den 7 april 2016.

Katarina Ek Nilsson har medverkat i Nyköping den 17 oktober 1016 med föredraget Mat och dryck i Sörmland förr och nu och i Eskilstuna den 12 november 2016 med föredraget Folkbildning och demokrati. Mina tankar om detta.

Styrelsens medlemmar har regelbundna kontakter med lokalförbunden.

Lokalförbundens verksamhet och medlemsantal kommer att redovisas separat i en sammanställning som upprättas sedan årsberättelserna senast den 1 mars 2017 inkommit från dessa.

Svenska Humanistiska Förbundets styrelse framför ett varmt tack till samtliga lokalförbund och till deras styrelser för ett hängivet och betydelsefullt arbete.

Uppsala och Göteborg i januari 2017

Vid protokollet

Katarina Ek-Nilsson (ordförande)
Christer Flodin (sekreterare)